စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်

No Draft Myanmar Standards Abstract/Scope Committee Open Date Close Date
1

DMMS IEC 60901:1996+AMD1:1997+AMD2:2000+ AMD3:2004+ AMD4:2007+ AMD5:2011+ AMD6:2014
Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
2

DMMS IEC 61215-1:2021 – Terrestrial photovoltaic (PV) modules –
Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
3

DMMS IEC 61727:2004 – Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
4

DMMS IEC 61730-1:2023 – Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for construction

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
5

DMMS IEC 61730-2:2023 – Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
6

DMMS IEC 62124:2004 Photovoltaic (PV) stand alone systems – Design verification

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
7

DMMS IEC EC 62368-1:2023 – Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
8

DMMS IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 – Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
9

DMMS IEC 62841-2-1:2017+AMD1:2021 – Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-1: Particular requirements for handheld drills and impact drills

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
10

DMMS IEC 62841-2-3:2020-Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders</span

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
11

DMMS IEC 62841-2-4:2014-Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
12

DMMS IEC 62841-2-5:2014-Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
13

DMMS IEC 62841-2-11:2015+AMD1:2018 – Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-11: Particular requirements for handheld reciprocating saw

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
14

DMMS IEC 62841-2-14:2015-Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-14: Particular requirements for hand-held planers

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
15

DMMS IEC 62841-2-17:2017- Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
16

DMMS IEC 62841-4-2:2017+AMD1:2022 – Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers

TC-1 လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
17

DMMS CXS 207:1999 – နို့မှုန့်နှင့်မလှိုင်မှုန့် (ခရင်မ်ပေါင်ဒါ) စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
18

DMMS CXS 251 : 2006 – အဆီထုတ်နို့နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတို့ရောစပ်ထားသော အမှုန့် စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
19

DMMS CXS 262 : 2006 – (Mozzarella) ဒိန်ခဲ စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
20

DMMS CXS 263 : 1966 – ချက်ဒါ (Cheddar) ဒိန်ခဲ စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
21

DMMS CXS 265 : 1966 – အီဒမ် (Edam) ဒိန်ခဲ စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
22

DMMS CXS 266 : 1966 – ဂေါက်ဒါ (Gouda) ဒိန်ခဲ စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
23

DMMS CXS 279 : 1971 – ထောပတ် စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
24

DMMS CXS 280 : 1973 – နို့အဆီဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များ စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024
25

DMMS CXS 281 : 1971 – နို့စိမ်း စံချိန်စံညွှန်း

TC-2 အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 2.5.2024 30.6.2024

ဖော်ပြပါ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(မူကြမ်း) များ နှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်များ ပေးပို့လိုပါက standards.mstrd@ gmail.com ၊ [email protected] နှင့် [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar