စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်

No Draft Myanmar Standards Abstract/Scope Committee Open Date Close Date
26

DMMS ISO 14066:2011 Green house gases — Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
27

DMMS ISO 14067:2018 Green house gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
28

DMMS ISO/IEC TS 17021-8:2019 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
29

DMMS ISO/IEC TS 17021-11:2018 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
30

DMMS ISO/IEC TS 17021-12:2020 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business relationship management systems

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
31

DMMS ISO/IEC TS 17021-13:2021 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
32

DMMS ISO/IEC TS 17021-14:2022 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 14: Competence requirements for auditing and certification of management systems for records

Working Committee 15.06.2023 15.07.2023
33

DMMS ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies

Working Committee 15.06.2023 15.07.2023
34

DMMS ISO/IEC TR 17032:2019 Conformity assessment — Guidelines and examples of a scheme for the certification of processes

Working Committee 15.06.2023 15.07.2023
35

DMMS ISO/TS 17033:2019 Ethical claims and supporting information — Principles and requirements

Working Committee 15.06.2023 15.07.2023
36

DMMS ISO/IEC 17060:2022 Conformity assessment — Code of good practice

Working Committee 15.06.2023 15.07.2023
37

DMMS JIS G 0404 : 2014Steel and Steel Products – General Technical Delivery Requirements

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
38

DMMS JIS G 0416: 2014Steel and Steel Products _ Location and Preparation of Samples and Test Pieces for Mechanical Testing

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
39

DMMS JIS 1253: 2002Iron and steel-Method for spark discharge atomic emission spectrometric analysis

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
40

DMMS JIS Z 2241 : 2011 Metallic materials-Tensile testing Method of test at room temperature

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
41

DMMS JIS Z 2244: 2009 Vickers Hardness Test – Test Method

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
42

DMMS JIS Z 2245: 2016 Rockwell Hardness test – Test method

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
43

DMMS JIS A 5523:2012 Weldable hot rolled steel sheet piles

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023
44

DMMS JIS A 5528:2012Hot rolled steel sheet piles

Iron and Steel Technological Committee 15.06.2023 15.07.2023

ဖော်ပြပါ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(မူကြမ်း) များ နှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်များ ပေးပို့လိုပါက standards.mstrd@ gmail.com ၊ [email protected] နှင့် [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar