စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်

No Draft Myanmar Standards Abstract/Scope Committee Open Date Close Date
1

DMMS XX:2023— Rice Flour Standard

TC-7 စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံထုတ်ကုန် 4.9.2023 10.10.2023
2

DMMS UNECE R 112:2013

TC-3 မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်း စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 22.8.2023 22.9.2023
3

DMMS UNECE R 113 :2023

TC-3 မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပစ္စည်း စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 22.8.2023 22.9.2023
4

DMMS ISO 10004:2018— Quality management— Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring

TC-4 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 4.08.2023 1.10.2023
5

DMMS ISO 10005:2018—Quality management — Guidelines for quality plans”

TC-4 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 4.08.2023 1.10.2023
6

DMMS XX : XXXX- အမျိုးသားမြေပေါ်ရေအရည်အသွေး မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း
(မူကြမ်းအပြည့်အစုံအား မြန်မာ+အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်)

TC -18 ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီ 4.08.2023 1.10.2023
7

DMMS ISO/IEC Guide 68:2002

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
8

DMMS ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
9

DMMS ISO 50003:2021

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
10

DMMS ISO 22003-1:2022

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
11

DMMS ISO 14066:2011

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
12

DMMS ISO 14067:2018

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
13

DMMS ISO/IEC TS 17021-8:2019

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
14

DMMS ISO/IEC TS 17021-11:2018

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
15

DMMS ISO/IEC TS 17021-12:2020

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
16

DMMS ISO/IEC TS 17021-13:2021

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
17

DMMS ISO/IEC TS 17021-14:2022

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
18

DMMS ISO/IEC 17029:2019

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
19

DMMS ISO/IEC TR 17032:2019

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
20

DMMS ISO/TS 17033:2019

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
21

DMMS ISO/IEC 17060:2022

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
22

DMMS ISO/IEC Guide 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
23

DMMS ISO/IEC 27006:2015/Amd 1:2020 Information technology — Security techniques — Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems — Amendment 1

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
24

DMMS ISO 50003:2021 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023
25

DMMS ISO 22003-1:2022 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ 15.06.2023 15.07.2023

ဖော်ပြပါ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း(မူကြမ်း) များ နှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထား မှတ်ချက်များ ပေးပို့လိုပါက standards.mstrd@ gmail.com ၊ [email protected] နှင့် [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar