နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

Standards and Trade , Export Quality Product need export ready standards (13-21 February 2018)

Training of TC for Textile Garment ,5 December 2018,Ministry of Industry, Nay Pyi taw

Training Seminar for members of TC 14-15 November 2018,DRI,

Workshop on Myanmar on Development of Safety Regulation for Electrical and Electronics Equipment (18-19 Oct 2016)

ISO New Rights Pilot (NRP) Programme Training (29 November 2016)

ASEAN-Australia Digital Trade Initiate Survey Workshop

National Standards Capability Analysis Framework(NSCAF) Meeting Program (June 29- July 1 , 2016)

လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ ရေးဆွဲနိုင်ရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(၁၁-၈-၂၀၁၇)

© Copyright by Myanmar Standard. All right Standard. Designed by World Wide Myanmar